Reklamace a Odstoupení od Smlouvy

REKLAMACE a ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

REKLAMACE

Záruční doba

Našim zákazníkům poskytujeme záruční lhůtu v délce 24 měsíců, pokud není u zboží uvedena jiná delší lhůta.

Pokud je na produktu, jeho obalu či v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruka uplynutím této doby.

U kosmetických výrobků je datum minimální trvanlivosti označen slovy: spotřebujte do: ... Datum minimální trvanlivosti nemusí být uveden na obalu výrobku, pokud jeho minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U těchto produktů je použit symbol otevřené nádobky na krém, uvnitř které je údaj o době, po kterou je možné přípravek po otevření používat. Takže pokud je v symbolu uvedeno například 12M, znamená to, že daný krém je nutné spotřebovat do 12 měsíců od otevření.

Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době, začíná záruční doba běžet znovu okamžikem převzetí nového zboží.

Záruční list

Pokud není součástí zboží originální záruční list od výrobce, nahrazuje ho doklad o prodeji, který je vždy součástí dodávky zboží. Tento doklad není povinný pro uplatnění reklamace.

Uplatnění reklamace

Za každých okolností se snažíme zákazníkům vyhovět. V případě, že spotřebitel objeví již na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, má právo ji u nás reklamovat.

Zašlete reklamované zboží spolu s Reklamačním protokolem včetně kopie o prodeji nebo záručního listu na naši adresu Juraj Adamkovič VITALMIX, Jakubov 139, 900 63, Slovensko

Pokud reklamujete kosmetické výrobky z důvodu alergické reakce, připojte k reklamovanému zboží i lékařskou zprávu, kterou my potřebujeme pro reklamační postup s našimi dodavateli, nebo výrobci.

Adresa pro uplatnění reklamace:

VITALMIX
Poštovní adresa: Juraj Adamkovič VITALMIX, Jakubov 139, 900 63, Slovensko

Kontaktní email: info@vitalmix.sk;

Zákaznická podpora Vás bude kontaktovat telefonicky nebo emailem nejpozději do druhého pracovního dne od přijetí reklamačního protokolu.

Reklamace vyřizujeme nejdéle do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě nevyřízení reklamace v dané lhůtě Vám zpravidla zboží vyměníme za nový nebo Vám vrátíme peníze dle Vašeho přání.

O způsobu vyřízení reklamace je zákazník informován e-mailem formou zápisu na reklamačním protokolu.

Odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy zákazník nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je nutné, aby kupující informoval prodávajícího o rozhodnutí odstoupit od smlouvy jednoznačným prohlášením e-mailem na adresu info@vitalmix.sk nebo poštou na adresu Juraj Adamkovič VITALMIX, Jakubov 139, 900 63, Slovensko. K tomuto účelu může kupující použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Přijetí odstoupení od smlouvy mu bude kupujícímu neprodleně potvrzeno e-mailem. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy budou vráceny všechny platby, které byly uhrazeny v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cena včetně nákladů na doručení zboží k zákazníkovi. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si kupující zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízí prodávající. Platby budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu bude doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký byl použit při platbě, pokud kupující výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

Vrácení zboží

Kupující zašle zboží zpět na adresu Juraj Adamkovič VITALMIX, Jakubov 139, 900 63 Slovensko nebo jej přinese na adresu VITALMIX, Kláštorné Námestie 64,  Malacky. [Pokud kupující k převzetí zboží zmocnil určitou osobu, doplňte jméno a adresu osoby] nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, jestliže zboží odešle zpět před uplynutím 14-denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nese zákazník.