Registrace

Registrujte se a nakupujte pohodlnější. Zároveň získáte přehled o stavu Vašich objednávek.

Podmínky registrace
X

Podmínky registrace

8.1. Kupující se může zaregistrovat na stránce prodávajícího a to vyplněním a uložením elektronického registračního formuláře (dále jen Registrační formulář) umístěného na internetových stránkách http://www.vitalmix.cz/registrace/. Vyplněním Registračního formuláře a uložením plně akceptuje souhlas s aktuálně platnými VOP.

8.2. V rámci Registračního formuláře kupující vyplní požadované údaje (t. J. Položky označené v rámci Registračního formuláře jako povinné) a je oprávněn vyplnit další kontaktní, fakturační a doručovací údaje. Všechny vyplňované údaje (tak povinné tak nepovinné údaje, které se kupující rozhodl vyplnit) vyplní kupující úplně, správně, pravdivě a aktuální. Za úplnost, správnost, pravdivost a aktuálnost všech vyplněných údajů a právo na dispozic s nimi odpovídá v plném rozsahu kupující.

8.3. Jakoukoliv změnu vyplněných údajů kupující neprodleně aktualizuje, a to prostřednictvím formuláře na editaci registračních údajů, který se zpřístupní po přihlášení se kupující do jeho Uživatelského konta v záložce Můj účet - »Editace registračních údajů.

8.4. Údaje vyplněné kupujícím v rámci Registračního formuláře a / nebo aktualizované prostřednictvím formuláře na editaci registračních údajů jsou prodávajícím považovány za zcela, správné, pravdivé a aktuální.

8.5. V rámci registrace na www.vitalmix.cz je kupující povinen řádně se seznámit s těmito VOP a vyplněním příslušného okénka nacházejícího se v Registračním formuláři potvrdit, že před registrací na stránce www.vitalmix.cz se řádně seznámil s těmito VOP, tímto v plném rozsahu porozuměl a souhlasí s nimi a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat. Z důvodu, že VOP se během trvání registrace kupujícího na stránce www.vitalmix.cz mohou změnit, kupující se seznámí s aktuálním zněním VOP při každé uskutečňované objednávce produktů.

8.6. Bez zbytečného odkladu po registraci kupujícího na stránce www.vitalmix.sk (t. J. Po jejím úspěšném ukončení) prodávající na základě údajů vyplněných kupujícím v rámci Registračního formuláře vytvoří kupujícímu jeho uživatelské konto (dále také "Uživatelské konto"). Uživatelským účtem se rozumí unikátní účet kupujícího umístěny na stránkách www.vitalmix.cz, které umožňuje rychlou a přehlednou komunikaci mezi kupujícím a prodávajícím, zejména prohlížení, výběr a objednávání produktů a další skutečnosti a aktivity významné pro realizaci právních vztahů podle těchto VOP. Uživatelské konto je chráněno přihlašovacím jménem (login) a heslem, které kupující uvedl v rámci Registračního formuláře nebo aktualizoval prostřednictvím formuláře na editaci registračních údajů. Kupující je povinen přihlašovací jméno a heslo ke svému Uživatelskému účtu chránit před ztrátou a zneužitím. Pokud se kdokoli přihlásí do Uživatelského účtu kupujícího s použitím správného přihlašovacího jména a hesla a provede veškeré řízení (např. Objednávku produktů), má se za to, že jde o řízení kupujícího, ze kterého vznikají práva a povinnosti přímo kupujícímu. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodovat o vytvoření Uživatelského účtu a v případech podle bodu 8.9. těchto VOP io zablokování nebo zrušení Uživatelského účtu.

8.7. Uživatelské konto nemusí být dostupné nepřetržitě, zejména v případech údržby hardwarového a / nebo softwarového vybavení prodávajícího a / nebo třetích osob (např. Subdodavatelů prodávajícího, poskytovatelů internetových služeb atd.), Což kupující bere na vědomí a akceptuje. Kupujícímu v této souvislosti nevzniká právo na jakoukoliv náhradu nebo kompenzaci

8.8. Na objednávání produktů prostřednictvím www.vitalmix.cz se nevyžaduje registrace kupujícího na stránce www.vitalmix.cz. Objednávat produkty prostřednictvím www.vitalmix.cz tedy mohou i kupující jako neregistrovaní uživatelé stránek www.vitalmix.cz.

8.9. V případě podezření na podvodné, spekulativní a / nebo jakkoli protiprávní jednání ze strany kupujícího včetně řízení, které je v rozporu s dobrými mravy, je prodávající oprávněn odmítnout objednávku kupujícího jakož i zablokovat a případně i zrušit Uživatelské konto kupujícího. Kupující tímto ztrácí právo na přístup do svého Uživatelského konta jakož i všechna práva vázány na vstup do Uživatelského účtu (resp. Podmíněno vstupem do Uživatelského účtu).