Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1.Obecná ustanovení

1.1. 1.1. Tato obecná obchodní podmínky (dále jen VOP) obchodního podniku VITALMIX s.r.o (dále jen  prodávajíci) so sídlom Jakubov 139, 900 63, IČO: 53313861, DIČ SK2121352959 zapísané na Zapísané na Okresný Súd Bratislava 1, vložka č.148329/B upravuje vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem internetového obchodu www.vitalmix.cz (dále jen kupující) následovně: veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím s trvalým bydlištěm nebo sídlem v České republice jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy, které neupravují obchodní podmínky, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na spotřebitele, Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění („Zákon o ochraně spotřebitele“).

1.2. VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávce zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší podle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.
 

2.Uzavření kupní smlouvy

2.1. Jakákoliv prezentace zboží umístěna na webovém rozhraní obchodu www.vitalmix.cz prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

2.2. Objednávka kupujícího provedena prostřednictvím www.vitalmix.cz nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí okamžitě přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přitom toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.3. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.

2.4. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.

2.5. Ceny zboží a služeb (například poštovné) uvedené na webovém rozhraní jsou v Kč včetně příslušné sazby DPH podle platné legislativy.

2.6. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.
 

3. P
latební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti na místě určeném kupujícím v objednávce

b) v hotovosti na dobírku kurýrovi

c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího před odesláním zboží

d) bezhotovostně platební kartou Visa, Visa Electron, Maestro, Mastercard před odesláním zboží

3.2. Prodávající posílá spolu se zbožím kupujícímu doklad o prodeji, který ale neslouží jako daňový doklad. Daňový doklad posílá prodávající na písemnou (emailem) či telefonickou žádost kupujícího.
 

4.Přeprava a dodání zboží

4.1. Náklady na poštovné a balné hradí kupující podle způsobu, který si zvolil při objednávce zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na www.vitalmix.cz

4.2. Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv chyb toto neprodleně oznámit přepravci. V případě povšimnutí porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 

5.Odstoupení od smlouvy

5.1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odeslány v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího a kupující může využít vzorový formulář.

5.2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s vratkou zboží (například přepravou) a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedohodne na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.4. Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho zřízení (ne vrácení).
Tento nárok je však pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (iv případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.

5.5. Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:

a) od dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, ale i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíchaný s jiným zbožím;

b) od dodání zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vybral a z hygienických důvodů jej nelze vrátit;

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na náhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst vůči nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Pokud je společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, a to tak, že pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, ztrácí darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek .

5.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu cenu objednávky bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od přijetí zboží.

6.Práva z vadného plnění

6.1. Prodávající garantuje kupujícímu, že zboží při převzetí nemá žádné chyby a že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží takové vlastnosti, které si strany sjednaly, a pokud chybí jakékoliv ujednání, má zboží takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy uvedené výrobcem;

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádí prodávající, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle využívá;

c) zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvní vzorku nebo předlohy, byla-li jakost nebo provedení určené podle smluvní vzorku či předlohy;

d) je zboží v odpovídajícím množství, měřítku nebo jakosti;

e) zboží vyhovuje požadavkům podle právních předpisů.

6.2. Ustanovení uvedená v článku 6.1 VOP se netýkají zboží prodávaného za nižší cenu za chybu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží měl při převzetí kupujícím, nebo to plyne z povahy zboží.

6.3. Právo kupujícího z vadného plnění vyplývá i z chyby, kterou má zboží již při převzetí kupujícím. Pokud se taková chyba projevuje v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se zato, že toto zboží bylo již vadné při převzetí od výrobce.

6.4. Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci;

b) na odstranění vady opravou věci;

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny;

d) na odstoupení od smlouvy.

6.5. Kupující oznámí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení chyby bez zbytečného odkladu. Vybranou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

6.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Kláštorné Námestie 64 Malacky 901 01.

6.7. Ve chvíli, kdy obdrží prodávající od kupujícího vadné zboží, použije se jeho právo z vadného plnění.

6.8. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@vitalmix.sk; Informace o vybavení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Kupující na základě objednávky zboží nebo rezervace zboží pro osobní odběr ve výdejním místě poskytuje prodávajícímu své osobní údaje. Za osobní údaje jsou podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") považovány všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (zákazníkovi); kterou se rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

7.2. Pro účely činnosti uzavření kupní smlouvy a jejího splnění nebo za účelem zajištění rezervace osobního odběru zboží ve výdejním místě, poskytuje kupující prodávajícímu údaje o svém jménu, bydlišti, telefonní číslo a e-mailovou adresu (dále jen "Osobní údaje"). Jméno kupujícího a adresa jeho bydliště jsou poskytovány za účelem uzavření kupní smlouvy, doručení zboží a vystavení účetního dokladu. Telefonní spojení a e-mailová adresa jsou poskytovány za účelem kontaktování kupujícího z důvodu podání informace o realizaci kupní smlouvy a rezervace osobního odběru. Zpracování osobních údajů kupujícího pro tyto účely nepodléhá v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení souhlasu ze strany kupujícího, protože jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy s kupujícím.

7.3. Souhlas kupujícího pro zpracování Osobních údajů je nezbytný pro další účely, pro které je prodávající zpracovává, a kterými jsou registrace a zasílání informací ve společnosti VITALMIX s.r.o se sídlem Jakubov 139, 900 63, IČO: 53313861, DIČ SK2121352959 zapísané na Zapísané na Okresný Súd Bratislava 1, vložka č.148329/B. Souhlas kupujícího pro tyto účely je poskytován na základě žádosti prodávajícího zaslané e-mailem v rámci potvrzení objednávky kupujícího. Zároveň s udělením souhlasu jsou kupujícímu poskytnuty informace ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním Osobních údajů. Z důvodu zajištění zasílání informací o prodávajícím, pokud je k tomu udělen kupujícím souhlas, jsou Osobní údaje v rozsahu jméno a e-mailová adresa poskytované zpracovatelem osobních údajů, kteří podle pokynu prodávajícího a na základě smlouvy uzavřené v souladu s čl. 28 nařízení GDPR zpracovávají Osobní údaje výlučně pro tyto účely.

7.4. Tzv. správcem osobních údajů je prodávající. Podle čl. 26 nařízení GDPR kupující je oprávněn vykonávat svá práva podle nařízení GDPR

7.5. Osobní údaje budou uchovávány nejdéle po dobu 5 let od okamžiku jejich poskytnutí, a to z důvodu jejich potřeby v případě uplatnění vady zákazníkem (reklamace) v promlčecí době 3 roky s rezervou 2 let pro případ, že by ze strany kupujícího došlo k podání soudní žaloby vůči prodávajícímu České obchodní inspekcí (čl. 11.2).

7.6. Informace podle čl. 12 nařízení GDPR jsou kupujícímu poskytovány zasláním tzv. informace pro zákazníky v souvislosti s potvrzením jeho objednávky zboží, a která je také zveřejněna na www.vitalmix.cz/ochrana osobních údajů.

7.7. Dohled nad oblastí ochrany osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce provádí ve vymezeném rozsahu mj dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


8. P
odmínky registrace

8.1. Kupující se může zaregistrovat na stránce prodávajícího a to vyplněním a uložením elektronického registračního formuláře (dále jen Registrační formulář) umístěného na internetových stránkách http://www.vitalmix.cz/registracia/. Vyplněním Registračního formuláře a uložením plně akceptuje souhlas s aktuálně platnými VOP.

8.2. V rámci Registračního formuláře kupující vyplní požadované údaje (t. J. Položky označené v rámci Registračního formuláře jako povinné) a je oprávněn vyplnit další kontaktní, fakturační a doručovací údaje. Všechny vyplňované údaje (tak povinné tak nepovinné údaje, které se kupující rozhodl vyplnit) vyplní kupující úplně, správně, pravdivě a aktuální. Za úplnost, správnost, pravdivost a aktuálnost všech vyplněných údajů a právo na dispozic s nimi odpovídá v plném rozsahu kupující.

8.3. Jakoukoliv změnu vyplněných údajů kupující neprodleně aktualizuje, a to prostřednictvím formuláře na editaci registračních údajů, který se zpřístupní po přihlášení se kupující do jeho Uživatelského konta v záložce Můj účet - »Editace registračních údajů.

8.4. Údaje vyplněné kupujícím v rámci Registračního formuláře a / nebo aktualizované prostřednictvím formuláře na editaci registračních údajů jsou prodávajícím považovány za zcela, správné, pravdivé a aktuální.

8.5. V rámci registrace na www.vitalmix.cz je kupující povinen řádně se seznámit s těmito VOP a vyplněním příslušného okénka nacházejícího se v Registračním formuláři potvrdit, že před registrací na stránce www.vitalmix.cz se řádně seznámil s těmito VOP, tímto v plném rozsahu porozuměl a souhlasí s nimi a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat. Z důvodu, že VOP se během trvání registrace kupujícího na stránce www.vitalmix.cz mohou změnit, kupující se seznámí s aktuálním zněním VOP při každé uskutečňované objednávce produktů.

8.6. Bez zbytečného odkladu po registraci kupujícího na stránce www.vitalmix.cz. Po jejím úspěšném ukončení) prodávající na základě údajů vyplněných kupujícím v rámci Registračního formuláře vytvoří kupujícímu jeho uživatelské konto (dále také "Uživatelské konto"). Uživatelským účtem se rozumí unikátní účet kupujícího umístěny na stránkách www.vitalmix.cz, které umožňuje rychlou a přehlednou komunikaci mezi kupujícím a prodávajícím, zejména prohlížení, výběr a objednávání produktů a další skutečnosti a aktivity významné pro realizaci právních vztahů podle těchto VOP. Uživatelské konto je chráněno přihlašovacím jménem (login) a heslem, které kupující uvedl v rámci Registračního formuláře nebo aktualizoval prostřednictvím formuláře na editaci registračních údajů. Kupující je povinen přihlašovací jméno a heslo ke svému Uživatelskému účtu chránit před ztrátou a zneužitím. Pokud se kdokoli přihlásí do Uživatelského účtu kupujícího s použitím správného přihlašovacího jména a hesla a provede veškeré řízení (např. Objednávku produktů), má se za to, že jde o řízení kupujícího, ze kterého vznikají práva a povinnosti přímo kupujícímu. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodovat o vytvoření Uživatelského účtu a v případech podle bodu 8.9. těchto VOP io zablokování nebo zrušení Uživatelského účtu.

8.7. Uživatelské konto nemusí být dostupné nepřetržitě, zejména v případech údržby hardwarového a / nebo softwarového vybavení prodávajícího a / nebo třetích osob (např. Subdodavatelů prodávajícího, poskytovatelů internetových služeb atd.), Což kupující bere na vědomí a akceptuje. Kupujícímu v této souvislosti nevzniká právo na jakoukoliv náhradu nebo kompenzaci

8.8. Na objednávání produktů prostřednictvím www.vitalmix.cz se nevyžaduje registrace kupujícího na stránce www.vitalmix.cz. Objednávat produkty prostřednictvím www.vitalmix.cz tedy mohou i kupující jako neregistrovaní uživatelé stránek www.vitalmix.cz.

8.9. V případě podezření na podvodné, spekulativní a / nebo jakkoli protiprávní jednání ze strany kupujícího včetně řízení, které je v rozporu s dobrými mravy, je prodávající oprávněn odmítnout objednávku kupujícího jakož i zablokovat a případně i zrušit Uživatelské konto kupujícího. Kupující tímto ztrácí právo na přístup do svého Uživatelského konta jakož i všechna práva vázány na vstup do Uživatelského účtu (resp. Podmíněno vstupem do Uživatelského účtu).

9. Alternativní způsob řešení sporů

     
Pokud se domníváte, že jsme porušili vaše práva, nebo nejste spokojen se způsobem, kterým jsme vybavili Vaši reklamaci, svou žádost o nápravu nám zašlete na naši emailovou adresu info@vitalmix.sk.

    
Pokud Vám odpovíme na tuto žádost zamítavě, nebo na ni neodpovíme do 30 dnů od jejího odeslání na uvedenou emailovou adresu, případně nebudete spokojeni s naším řešením, pak na základě novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů, máte právo na alternativní (mimosoudní) způsob řešení sporů

   
Kupující  může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ADR platformy https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS

Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

    Subjekt alternativního řešení sporů může návrh spotřebitele odmítnout, např .:
        
pokud vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje částku 20 eur;
        
pokud je vzhledem ke všem okolnostem zřejmé, že alternativní řešení sporu by bylo možné vést pouze s vyvinutím nepřiměřeného úsilí, a podobně.

  
Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů online řešení sporů, která je dostupný formulář na Rěšení sporů online. Stížnost zde může podat spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

    
Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.

10.
Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto VOP jsou platné od 1.1.2021.

10.2. Prodávající je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit, o čem je povinen informovat kupujícího na stránkách www.vitalmix.cz

10.3. Vztah mezi prodávajícím a kupujícím a řídí těmito VOP a právním řádem platným na území České republiky. Všechny právní předpisy uvedené v těchto VOP a / nebo spravující právní vztahy uvedené v těchto VOP jsou součástí právního řádu České republiky v platném a účinném znění.

10.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/ne­účinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

10.5. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek v případě změny jakýchkoliv souvisejících právních předpisů nebo v případě změny judikatury týkající se smluvních vztahů upravených těmito obchodními podmínkami.

10.6. Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že si smlouvu řádně zvážily, její celý text přečetly a pochopily a že ji uzavírají o své vůli. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly tuto jimi uzavíranou smlouvu jakkoliv zneplatnit, učinit neúčinnou vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit její účel tak, jak jej na počátku této smlouvy vážně deklarovaly.